Certifikace výrobků

Certifikace výrobku je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací. Výrobky jsou certifikovány pro splnění zákonných požadavků na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

V květnu 2014 úspěšně proběhl ve společnosti Betonbau s.r.o. certifikační audit v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.. Společnosti Betonbau s.r.o. byl vystaven nový certifikát opravňující společnost Betonbau s.r.o. nadále deklarovat efektivní plnění požadavků v oblasti systému managementu kvality, který je možno nalézt v sekci: Ke stažení > Certifikáty.