PRÁVNÍ PŘEDPISY

Důležitým aspektem při návrhu a provozu trafostanic a ostatních elektrických provozů a zařízení je ochrana veřejnosti před elektromagnetickými poli.

V Německu pro tuto ochranu platí předpis 26 BImSchV (vydání z 16.12.1996).

PODLE 26. BIMSCHV - PŘÍLOHY 1 JSOU ROZHODUJÍCÍ TYTO MEZNÍ HODNOTY

Nízkofrekvenční zařízeníFrekvence (f) v Hz Efektivní hodnota intenzity el. pole v kV/m
Efektivní hodnota
magnetické indukce v µT
50-Hz-pole 5 100
162/3-Hz-pole 10 300

Požadavky platné v ČR:

V ČR jsou pro ochrana zaměstnanců a ostatních osob před neionizujícím zářením platné:

  • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.,
  • ČSN EN 50499, která m.j. obsahuje referenční hodnoty elektromagnetických polí pro frekvenci 50Hz pro zaměstnance.

Referenční hodnoty (t.j. hodnoty, které zaručují, že jsou dodrženy příslušné nejvyšší přípustné hodnoty - t.j. že osoby vystavené elektromagnetickým polím, jsou ochráněny před všemi známými nepříznivými zdravotními účinky a nebude překročena nejvyšší přípustná hustota indukovaného proudu) a referenční úrovně (t.j. úrovně polí, které zaručují, že nebude překročena jedna pětina nejvyšší přípustné hustoty indukovaného proudu pro zaměstnance) v obou výše uvedených dokumentech jsou: Elektromagnetické pole 50Hz~3